Βερανζέρου 15 & Πατησίων ( 28ης Οκτωβρίου), 106 77 Αθήνα
(Πλησίον Πλατείας Κάνιγγος)

Βερανζέρου 15 & Πατησίων ( 28ης Οκτωβρίου), 106 77 Αθήνα
(Πλησίον Πλατείας Κάνιγγος)

Με την κρινόμενη ανακοπή επιδιώκεται για τους λόγους που αναφέρονται σ’ αυτήν να ακυρωθεί η με αριθμό […] διαταγή πληρωμής, του Δικαστή του Ειρηνοδικείου Αθηνών, η οποία εκδόθηκε με βάση την αναφερόμενη σ’ αυτήν σύμβαση χορήγησης στεγαστικού δανείου και με την  οποία (διαταγή πληρωμής) η ανακόπτουσα υποχρεώθηκε να καταβάλει στην, καθ’ ης η ανακοπή, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον με τους λοιπούς συνοφειλέτες – καθ’ ων η διαταγή πληρωμής, το αναφερόμενο σ’ αυτήν ποσό. Η ανακοπή ασκήθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα (άρθρο 632 παρ. 1 ΚΠολΔ), αφού η προσβαλλόμενη διαταγή πληρωμής κοινοποιήθηκε στην ανακόπτουσα στις 26.10.2020 (βλ. την [..] έκθεση επίδοσης της αρμόδιας δικαστικής επιμελήτριας του Εφετείου Ιωαννίνων …) και η από μέρους της ασκηθείσα κρινόμενη ανακοπή κοινοποιήθηκε στην καθ ης στις 6.11.2020 (βλ. την […] έκθεση επίδοσης της αρμόδιας δικαστικής επιμελήτριας του Εφετείου Αθηνών ….). Παραδεκτά δε και αρμόδια φέρεται για συζήτηση ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου κατά την προκείμενη διαδικασία των περιουσιακών διαφορών των άρθρων 614 επ ΚΠολΔ (όπως ήδη ισχύουν και εφαρμόζονται εν προκειμένω, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9 περ. 2 του ν. 4335/2015) και πρέπει να εξεταστεί περαιτέρω ως προς τη νομική και ουσιαστική βασιμότητα των λόγων της.

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 623 ΚΠολΔ κατά την ειδική διαδικασία των άρθρων 624 έως 634 του ίδιου Κώδικα μπορεί να ζητηθεί η έκδοση διαταγής πληρωμής για χρηματικές απαιτήσεις ή απαιτήσεις παροχής χρεογράφων, εφόσον η απαίτηση και το οφειλόμενο ποσό αποδεικνύονται με δημόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο, τα έγγραφα δε αυτά, από τα οποία προκύπτει η απαίτηση και το ποσό της, πρέπει κατά τη διάταξη του άρθρου 626 παρ. 3 ΚΠολΔ να επισυνάπτονται στην αίτηση για την έκδοση της διαταγής πληρωμής. Περαιτέρω, με την ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής προβάλλονται λόγοι, είτε κατά του κύρους της διαταγής πληρωμής για έλλειψη διαδικαστικής προϋπόθεσης, είτε κατά της ύπαρξης της απαίτησης, δηλαδή λόγοι οι οποίοι συνίστανται είτε σε άρνηση της συνδρομής μιας ή περισσότερων τυπικών προϋποθέσεων της έγκυρης έκδοσης διαταγής πληρωμής (αφορούν δηλαδή την τυπική ακυρότητα της διαταγής πληρωμής, με την έννοια ότι δεν τηρήθηκαν οι όροι και οι διατυπώσεις που απαιτούνται Κατ άρθρα 623 επ.ΚΠολΔ για την έκδοση έγκυρης διαταγής πληρωμής), είτε σε αμφισβήτηση της γένεσης και της ύπαρξης της απαίτησης κατά το χρόνο της έκδοσης της διαταγής πληρωμής (αφορούν δηλαδή την ουσιαστική ακυρότητα αυτής με την έννοια ότι ο ανακόπτων αμφισβητεί την ύπαρξη της οφειλής του, προβάλλοντας ανατρεπτικές ή διακωλυτικές της γέννησης της απαίτησης του καθ’ ου η ανακοπή ενστάσεις- βλ. ΟλΑΠ 10/1997 ΕλΔ/νη 38, 768, ΑΠ 15/2007 ΕλΔ/νη 49. 149).

Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 630 ΚΠολΔ η διαταγή πληρωμής καταρτίζεται εγγράφως και πρέπει να περιέχει; α) το ονοματεπώνυμο του δικαστή, που εκδίδει τη διαταγή πληρωμής, β) το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, την κατοικία, τη διεύθυνση, καθώς και τον αριθμό του φορολογικού μητρώου εκείνου που ζήτησε την έκδοση της διαταγής πληρωμής, γ) το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, την κατοικία, τη διεύθυνση, καθώς και αν αυτό είναι εφικτό τον αριθμό του φορολογικού μητρώου εκείνου κατά του οποίου στρέφεται η αίτηση, δ) την αιτία της πληρωμής, ε) το ποσό των χρημάτων ή χρεογράφων, που πρέπει να καταβληθεί, στ) διαταγή πληρωμής, ζ) υπόμνηση σε εκείνον κατά του οποίου στρέφεται, ότι έχει το δικαίωμα να ασκήσει ανακοπή μέσα στην προθεσμία του άρθρου 636 και η) την υπογραφή του δικαστή. Σε ό,τι αφορά δε το καταβλητέο ποσό χρημάτων ή χρεογράφων, αυτό είναι αναγκαίο για την πλήρωση της προϋπόθεσης για την αναγκαστική εκτέλεση (άρθρο 916 ΚΠολΔ), καθόσον για να γίνει αυτή πρέπει να προκύπτει από τον εκτελεστό τίτλο το ποσό και το ποιόν της παροχής. Πρέπει δε με το ττοσό να προστίθενται, αν υπάρχει αίτημα, και οι τόκοι, όχι με συνυπολογισμό του ορισμένου ποσού αυτών, αλλά με την προσθήκη της λέξης «νομιμότοκα» και του προσδιορισμού του χρόνου έναρξης αυτών. Οι ήδη κεφαλαιοποιημένοι όμως τόκοι πρέπει να γράφονται κατά ποσό ορισμένο (βλ. Στεφ. Πανταζόπουλου Η ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής, Γ έκδοση 2016 σελ. 50), καθόσον για να αποτελέσει η διαταγή πληρωμής τίτλο εκτελεστό και για τους τόκους του κεφαλαίου, πρέπει να ορίζεται ρητά η προς

τούτο υποχρέωση καταβολής των τόκων από τον οφειλέτη (βλ. σχετ. ΑΠ 657/2001 ΝοΒ 50.703, ΕφΑΘ 1132/2008 δημ/νη στην ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, στις ΕφΑΔ 2009.106 και στην ΕλΔ/νη 2008.1708, καθώς και τις ΠΠρΑΘ 2242/2020, ΜΠρΑΘ 60/2021, 1190/2019 και 1800/2017 αδημ/τες στον νομικό τύπο). Από την παράλειψη ενός των παραπάνω στοιχείων δημιουργείται ακυρότητα της διαταγής πληρωμής, ακυρότητα που δεν επέρχεται αυτοδικαίως, αφού ο νόμος δεν ορίζει αυτό, αλλά θεμελιώνει λόγο ανακοπής (βλ. σχ. Β. Βαθρακοκοίλη, Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας, τόμος Γ, άρθρο 630 ΚΠολΔ, σ. 829-830 παρ. δ). Άλλωστε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 916 ΚΠολΔ αναγκαστική εκτέλεση δεν μπορεί να γίνει, αν από τον εκτελεστό τίτλο δεν προκύπτει η ποσότητα και η ποιότητα της παροχής. Η διάταξη αυτή έχει τεθεί κυρίως για την προστασία των συμφερόντων του οφειλέτη, ο οποίος κατά την έκδοση ή κατά την κατάρτιση του τίτλου πρέπει να τελεί σε γνώση του ποσού και του είδους της παροχής, για την ικανοποίηση της οποίας επισπεύδεται σε βάρος του εκτέλεση (ΑΠ 572/1980 ΝοΒ 1980,1961, Γ. Οικονομόπουλος Δ 1972 σελ. 413, Μπρίνιας Ι άρθρο 916 παρ. 73 σ. 208). Συμπλήρωση δε του εκκαθαρισμένου της απαίτησης από στοιχεία ή έγγραφα εκτός του εκτελεστού τίτλου δεν είναι επιτρεπτή (Φραγκίστας ΝοΒ 1972 σελ. 445) και η απαίτηση πρέπει να προκύπτει από τον ίδιο τον εκτελεστό τίτλο, διαφορετικά ο τίτλος θεωρείται ανύπαρκτος (βλ. για όλα τα ανωτέρω την ΕφΑΘ 1132/2008 ό.π.). Συνεπώς, με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 630 ΚΠολΔ, καθίσταται υποχρεωτική η αναφορά στη διαταγή πληρωμής του ποσού των κεφαλαιοποιημένων τόκων, αλλιώς πάσχει ακυρότητας η διαταγή πληρωμής, αφού δεν προκύπτει η ακριβής – κατά ποσό και ποιόν- αιτία της οφειλής (βλ. ΜΠρΛιβαδ 88/2017 και ΜΠρΑΘ 4486/2016, αδημ. στο νομικό τύπο).

Στην προκείμενη περίπτωση, με τον πέμπτο λόγο της υπό κρίση ανακοπής της, η εξέταση του οποίου προτάσσεται από το παρόν Δικαστήριο, η ανακόπτουσα ισχυρίζεται ότι η προσβαλλόμενη διαταγή πληρωμής είναι άκυρη, διότι την υποχρεώνει να καταβάλει στην αιτούσα την έκδοση της και ήδη καθ’ ης η ανακοπή, το ποσό των 9.954,59 ευρώ, που αποτελεί το υφιστάμενο χρεωστικό υπόλοιπο σε βάρος της, χωρίς η διαταχθείσα προς πληρωμή απαίτηση να επιμερίζεται σε ειδικότερα κονδύλια για το κεφάλαιο και τους κεφαλαιοποιημένους τόκους, ώστε να είναι προσδιορισμένη κατά το ποιόν της, κατά τις απαιτήσεις του άρθρου 916 ΚΠολΔ. Ο λόγος αυτός της ανακοπής προβάλλεται παραδεκτά και είναι νόμιμος, στηριζόμενος στις ανωτέρω αναφερόμενες διατάξεις και πρέπει να εξεταστεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική βασιμότητα του Από όλα τα νομίμως προσκομιζόμενα με επίκληση από τους διαδίκους αποδεικτικά μέσα και δη από όλα ανεξαιρέτως τα έγγραφα, ουδενός των οποίων παραλείφθηκε η συνεκτίμηση (οι διάδικοι δεν εξέτασαν μάρτυρες κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο), αποδείχθηκαν τα ακόλουθα, κρίσιμα για την υπόθεση, πραγματικά περιστατικά: Η καθ’ ης η ανακοπή τραπεζική εταιρία επέδωσε στην ανακόπτουσα αντίγραφο από το πρώτο εκτελεστό απόγραφο της με αριθμό […] διαταγής πληρωμής του Δικαστή του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την οποία την επιτάσσει να της καταβάλει το ποσό των 9.954,59 ευρώ για κεφάλαιο, πλέον τόκων και εξόδων. Η εν λόγω διαταγή πληρωμής εκδόθηκε για οφειλή των καθ’ ων η διαταγή πληρωμής (μεταξύ των οποίων και η ήδη ανακόπτουσα), ποσού 9.954,59 ευρώ, που προέκυπτε από τη νομίμως καταρτισθείσα μεταξύ τους […] σύμβαση τοκοχρεωλυτικού δανείου, καθώς και την πρόσθετη πράξη αυτής, βάσει της οποίας (σύμβασης δανείου) η αιτούσα τη διαταγή πληρωμής και ήδη καθ’ ης η ανακοπή χορήγησε στους πρώτη (ήδη ανακόπτουσα) και δεύτερο των καθ’ ων αυτή (υπέρ των οποίων εγγυήθηκε ο τρίτος των καθ’ ων η διαταγή πληρωμής), στεγαστικό δάνειο ποσού 13.590,00 ευρώ. Λόγω υπερημερίας των πιστούχων ως προς τις συμφωνημένες καταβολές έναντι της συνολικής οφειλής τους, η καθ1 ης προέβη στην από 22.5.2017 εξώδικη καταγγελία της ένδικης σύμβασης, που επιδόθηκε νομότυπα στους πιστούχους και τον εγγυητή υπέρ αυτών, με την οποία προέβη σε οριστικό κλείσιμο του λογαριασμού και τους καλούσε ταυτόχρονα να καταβάλουν το χρεωστικό υπόλοιπο του δανείου. Λόγω δε της μη καταβολής του, η καθ’ ης ασκώντας τα δικαιώματα της που απέρρεαν από τη σύμβαση, ζήτησε και πέτυχε την έκδοση της προσβαλλόμενης […] διαταγής πληρωμής του Δικαστή, του Ειρηνοδικείου Αθηνών, δυνάμει της οποίας η ανακόπτουσα υποχρεώθηκε να της καταβάλει, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον με τους λοιπούς συνοφειλέτες, το ποσό των 9.954,59 ευρώ, πλέον τόκων και εξόδων. Όπως όμως προκύπτει από το κείμενο της ανακοπτόμενης διαταγής πληρωμής, δεν αναφέρεται ο τρόπος υπολογισμού του ως άνω ποσού με την ειδικότερη αναφορά στις προσαυξήσεις επί του κεφαλαίου λόγω τόκων, δηλαδή δε γίνεται στο σκεπτικό της διαταγής πληρωμής αναφορά, ως προς το χρηματικό ποσό της οφειλής, με διευκρίνιση του οφειλόμενου ποσού για κεφάλαιο και του ποσού των κεφαλαιοποιημένων τόκων κατά ποσό ορισμένο, προκειμένου να ελεγχθεί το σύννομο της συνολικής απαίτησης, δεδομένου μάλιστα του ότι, ενόψει όσων εκτίθενται αναλυτικά στην ανωτέρω μείζονα σκέψη, για να αποτελέσει η διαταγή πληρωμής τίτλο εκτελεστό και για τους τόκους του κεφαλαίου, πρέπει να ορίζεται ρητά η προς τούτο υποχρέωση καταβολής των τόκων από τον οφειλέτη. Επομένως, ο σχετικός ισχυρισμός της ανακόπτουσας πρέπει να γίνει δεκτός και ως κατ’ συσίαν βάσιμος, απορριπτόμενων των όσων περί του αντιθέτου ισχυρίζεται η καθ’ ης, καθώς και του ισχυρισμού της ότι δεν απαιτείται η αναφορά των κεφαλαιοποιημένων τόκων, αφού έχει συμφωνηθεί ρητώς με όρο της επίδικης σύμβασης η πλήρης απόδειξη της απαίτησης με το απόσπασμα των βιβλίων της Τράπεζας. Τούτο δε, καθόσον, όπως προαναφέρθηκε, συμπλήρωση του εκκαθαρισμένου της απαίτησης από στοιχεία ή έγγραφα εκτός του εκτελεστού τίτλου δεν είναι επιτρεπτή και η απαίτηση πρέπει να προκύπτει από τον ίδιο τον εκτελεστό τίτλο. Ο δε συγκεκριμένος λόγος ανακοπής οδηγεί σε ακύρωση της προσβαλλόμενης διαταγής πληρωμής για να γίνει ο εκ νέου υπολογισμός του χρεωστικού υπολοίπου κατά κεφάλαιο και κεφαλαιοποιημένους τόκους. Παρέλκει δε για το λόγο αυτό η εξέταση της νομικής και ουσιαστικής βασιμότητας των λοιπών λόγων της ανακοπής, με τους οποίους επιδιώκεται το ίδιο αποτέλεσμα. Πρέπει, συνεπώς, να γίνει δεκτή η ανακοπή και να ακυρωθεί η ανακοπτόμενη διαταγή πληρωμής, να καταδικαστεί δε η καθ’ ης, λόγω της ήττας της, να καταβάλει τα δικαστικά έξοδα της ανακόπτουσας, κατά παραδοχή του σχετικού αιτήματος αυτής (άρθρα 176, 189 παρ.1 και 191 παρ. 2 του Κ.Πολ.Δ) και σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει αντιμωλία των διαδίκων.

Δέχεται την ανακοπή.

Ακυρώνει τη με αριθμό […] διαταγή πληρωμής του Δικαστή του Ειρηνοδικείου Αθηνών, μετά της από 17.9.2020 επιταγής προς πληρωμή, που έχει τεθεί κάτω από το αντίγραφο του πρώτου εκτελεστού απογράφου της.

Καταδικάζει την καθης να πληρώσει τα δικαστικά έξοδα της ανακόπτουσας, τα οποία ορίζει σε τριακόσια πενήντα (350,00) ευρώ.

Share This