Βερανζέρου 15 & Πατησίων ( 28ης Οκτωβρίου), 106 77 Αθήνα
(Πλησίον Πλατείας Κάνιγγος)

Βερανζέρου 15 & Πατησίων ( 28ης Οκτωβρίου), 106 77 Αθήνα
(Πλησίον Πλατείας Κάνιγγος)

Εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών: τι πρέπει να γνωρίζετε

Το γραφείο μας αναλαμβάνει τη διαδικασία της εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών προς χρηματοδοτικούς φορείς, δημόσιο και φορείς κοινωνικής ασφάλισης στα πλαίσια του Νέου Πτωχευτικού Κώδικα (Ν. 4738/2020).  Ζητήστε σχετικές πληροφορίες στα τηλέφωνα 210.3828012 και 210.3828891 και στη φόρμα επικοινωνίας. Στη συνέχεια θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για την εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών.

1. Τι είναι η εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών & εξαιρέσεις.

Κάθε φυσικό πρόσωπο (με ή χωρίς πτωχευτική ικανότητα) καθώς και κάθε νομικό πρόσωπο που έχει πτωχευτική ικανότητα (δηλαδή, έχει εμπορικό σκοπό) μπορεί να υποβάλει αίτηση για εξωδικαστική ρύθμιση των οφειλών του.

Εξαιρούνται: οι πάροχοι επενδυτικών υπηρεσιών, οι οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, τα πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα και οι ασφαλιστικές ή αυτασφαλιστικές επιχειρήσεις.

Η υποβολή αίτησης κωλύεται, εφόσον:

Ι. Το 90% των οφειλών οφείλεται σε ένα χρηματοδοτικό φορέα ή αν το σύνολο των οφειλών δεν υπερβαίνει τις 10.000 Ευρώ.

ΙΙ. Εάν εκκρεμεί αίτηση α) επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης, β) πτώχευσης, γ) Ν. 3869/2010 (Ν. Κατσέλη), δ) Ν. 3588/2007, Ν. 4469/2017 και στ) Ν.  4605/2019.

ΙΙΙ. Το νομικό πρόσωπο έχει τεθεί σε λύση ή εκκαθάριση,

ΙV. Έχει εκδοθεί απόφαση ή είναι σε εξέλιξη διαδικασία του άρθρου 68 του Ν 4307/2014 (διαδικασία ειδικής διαχείρισης)

V. Το φυσικό πρόσωπο (ατομικά ή ως εκπρόσωπος του Νομικού προσώπου) έχει καταδικαστεί για κάποια βαριάς μορφής αδικήματα (πχ φοροδιαφυγή, νομιμοποίηση παράνομων εσόδων, εκβίαση, πλαστογραφία κλπ)

VI. Αν ο αιτών είναι ενήμερος ως προς την πληρωμή των οφειλών του, πρέπει να συντρέχουν γεγονότα επιδείνωσης της οικονομικής του κατάστασης τουλάχιστον κατά 20%.

VII. Τέλος, στην εν λόγω διαδικασία δεν υπάγονται ποσά οφειλών α) από ανακτήσεις κρατικών ενισχύσεων, β) τελωνειακούς δασμούς Ευρωπαϊκής Ένωσης, γ) προς αλλοδαπό δημόσιο και δ) οφειλές υπερ τρίτων.

2. Αίτηση.

Η αίτηση υποβάλλεται από τον οφειλέτη ηλεκτρονικά στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης ιδιωτικού χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ) με τη χρήση ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Την όλη διαδικασία μπορούν να κινήσουν και οι πιστωτές κοινοποιώντας στον οφειλέτη πρόσκληση να υποβάλει αίτηση. Σ’ αυτή τη περίπτωση, εάν ο οφειλέτης εντός 45 ημερών από την παραλαβή της πρόσκλησης δεν υποβάλει την αίτηση, τεκμαίρεται ότι η διαδικασία έχει περατωθεί ανεπιτυχώς.

Σημαντικό: με την οριστική υποβολή της αίτησης παρέχεται αυτοδικαίως από τον οφειλέτη προς τους πιστωτές η άδεια:

α) για κοινοποίηση – διασταύρωση και επεξεργασία όλων των δεδομένων που περιέχονται στην αίτηση αλλά και άλλων δεδομένων που ευρίσκονται στην κατοχή των πιστωτών.

β) την άρση του τραπεζικού απορρήτου

γ) την άρση του φορολογικού απορρήτου

δ)την λήψη άλλων εγγράφων όπως, πχ αντίγραφο ποινικού μητρώου, πιστοποιητικού φερεγγυότητας, βαρών κλπ.

Τα στοιχεία που υποβάλει ο οφειλέτης στην πλατφόρμα διατηρούνται για τρία (3) χρόνια.

3. Περιεχόμενο αίτησης.

Η αίτηση του οφειλέτη πρέπει απαραιτήτως να περιέχει:

α) τα πλήρη στοιχεία του, τον κύκλο εργασιών ή το εισόδημά του το τελευταίο έτος, την οικονομική του δραστηριότητα, τους λόγους που τον οδήγησαν στην οικονομική αδυναμία κλπ

β) τους πιστωτές του με πλήρη στοιχεία αυτών και την οφειλή στον καθένα από αυτούς καθώς και το σύνολο των οφειλών του

γ) κατάλογο κινητών και ακινήτων που διαθέτει με εκτίμηση της αξίας των κινητών. Η αξία των ακινήτων εκτιμάται με βάση το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού.

δ) τα βάρη που υφίστανται επί των περιουσιακών του στοιχείων.

στ) δήλωση για κάθε μεταβίβαση ή επιβάρυνση περιουσιακού στοιχείου που τυχόν έγινε τα τελευταία πέντε (5) έτη.

4. Στοιχεία που συνυποβάλλονται με την αίτηση εκτός των αμέσως ανωτέρω:

Ι. Εάν ο αιτών είναι φυσικό πρόσωπο:

α) πλήρη στοιχεία συζύγου και εξαρτώμενων μελών.

β) κατάλογο κινητών και ακινήτων του/της συζύγου και εξαρτώμενων μελών με εκτίμηση της αξίας των κινητών

γ) οικογενειακό εισόδημα του αιτούντα από οποιαδήποτε πηγή.

ΙΙ. Εάν ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο:

α) Αναφορά στον κύκλο εργασιών του κατά την τελευταία χρήση και στις συνολικές του υποχρεώσεις έναντι των πιστωτών του.

β) περιγραφή της δραστηριότητάς του, της οικονομικής του κατάστασης, των λόγων της οικονομικής του αδυναμίας και των προοπτικών της επιχείρησής του.

γ) δήλωση για κάθε καταβολή μερίσματος από τον οφειλέτη προς τους μετόχους ή εταίρους ή άλλη συναλλαγή εκτός των τρεχουσών συναλλαγών της επιχείρησης, που έγινε εντός των τελευταίων δύο ετών πριν από την υποβολή της αίτησης.

δ) στοιχεία κάθε νομικού προσώπου συνδεδεμένου με τον οφειλέτη στη διάρκεια των εξήντα (60) μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης. Επίσης και πλήρη στοιχεία ακινήτων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων που τυχόν μεταβιβάστηκαν από τον οφειλέτη σε πρόσωπα συνδεδεμένα με τον οφειλέτη στη διάρκεια των εξήντα (60) μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης.

ε) χρηματοοικονομικές καταστάσεις του άρθρου 16 του Ν 4308/2014 (Α΄251) των τελευταίων πέντε (5) περιόδων, οι οποίες πρέπει να είναι δημοσιευμένες, εφόσον προβλέπεται αντίστοιχη υποχρέωση και

στ) προσωρινό ισοζύγιο εντός του τριμήνου που προηγείται της υποβολής, τεταρτοβάθμιων λογαριασμών του αναλυτικού καθολικού της γενικής λογιστικής, εφόσον προβλέπεται η κατάρτισή του.

Ο οφειλέτης μπορεί να συνοδεύει την αίτησή του με οποιονδήποτε άλλο έγγραφο, στοιχείο ή πληροφορία, την οποία θεωρεί σημαντική για την επιτυχία της διαδικασίας (άρθρα 9, 10).

5. Άμεσα αποτελέσματα υποβολής της αίτησης

Με την υποβολή της αίτησης, αναστέλλονται τα αναγκαστικά μέτρα σε βάρος του οφειλέτη εκτός από τον πλειστηριασμό που έχει οριστεί να γίνει εντός τριών (3) μηνών. Επίσης, αναστέλλονται οι διώξεις για τα αδικήματα της μη καταβολής χρεών προς το δημόσιο και απόδοσης ασφαλιστικών εισφορών.

6. Διαδικασία ρύθμισης – υπογραφή σύμβασης αναδιάρθωσης

Μετά την υποβολή της αίτησης οι πιστωτές χρηματοδοτικοί φορείς δύνανται να καταθέσουν πρόταση ρύθμισης. Η πρόταση αυτή πρέπει να τύχει της αποδοχής του οφειλέτη καθώς και ποσοστού 60% των συμμετεχόντων χρηματοδοτικών φορέων και του 40% των συμμετεχόντων χρηματοδοτικών φορέων που εξασφαλίζονται με ειδικό προνόμιο (προσημείωση υποθήκης, ενεχύρου κλπ). Η όλη διαδικασία διενεργείται ηλεκτρονικά και διαρκεί για δύο  μήνες. Εάν εντός αυτού του χρονικού διαστήματος δεν υπογραφεί σύμβαση αναδιάρθωσης η διαδικασία θεωρείται ότι έχει αποτύχει. Οι χρηματοδοτικοί φορείς, όμως, μπορούν και νωρίτερα να απορρίψουν την αίτηση, οπότε η διαδικασία περατώνεται.

Εάν επιτευχθεί συμφωνία, υπογράφεται μεταξύ των συναινούντων πιστωτών σύμβαση αναδιάρθωσης, που μπορεί να είναι ενιαία για όλους ή ξεχωριστή για κάθε πιστωτή με ταυτόσημο όμως, περιεχόμενο.

Άμεσο αποτέλεσμα της υπογραφής σύμβασης αναδιάρθωσης είναι η αναστολή κάθε καταδιωκτικού μέτρου από τους καταλαμβανόμενους πιστωτές σε βάρος του οφειλέτη.

7. Τι ισχύει για το Δημόσιο και τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης.

Εφόσον επιτευχθεί σύμβαση με τους χρηματοδοτικούς φορείς, η σύμβαση αυτή κοινοποιείται προς το Δημόσιο και τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Η σύμβαση αυτή γίνεται αποδεκτή από το Δημόσιο και τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης εφόσον ικανοποιούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις.

  • Το σύνολο αυτών των απαιτήσεων δεν υπερβαίνουν το ποσό του 1.500.000 Ευρώ.
  • Οι απαιτήσεις του Δημοσίου και των φορέων κοινωνικής ασφάλισης είναι μικρότερες του συνόλου των απαιτήσεων των συμμετεχόντων χρηματοδοτικών πιστωτών.
  • Το περιεχόμενο της σύμβασης αναδιάρθωσης προέκυψε από το προβλεπόμενο υπολογιστικό εργαλείο
  • Εφόσον ικανοποιούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις η οφειλή προς το Δημόσιο και τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης είναι ανάλογα και με το περιεχόμενο της σύμβασης αναδιάρθωσης, μπορεί να απομειωθεί  και να ρυθμιστεί έως και 240 δόσεις.

Εάν η οφειλή προς το Δημόσιο και οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης υπερβαίνει ως σύνολο το ποσό των 1.500.000 Ευρώ, απαιτούνται επιπλέον:

  • Η σύμβαση να έχει εξασφαλίσει οπωσδήποτε τις συναινέσεις του οφειλέτη και των χρηματοδοτικών πιστωτών κατά τα ανωτέρω ποσοστά (60% και 40% αντίστοιχα).
  • Να λαμβάνεται σύμφωνη γνώμη διαχειριστή φερεγγυότητας.
  • Η θέση του Δημοσίου και των φορέων κοινωνικής ασφάλισης να μην καθίσταται χειρότερη από την περίπτωση πτώχευσης του οφειλέτη.
  • Ο οφειλέτης να καθίσταται έκτοτε βιώσιμος και αξιόχρεος.

8. Αποτελέσματα της κατάρτισης συμβάσεως αναδιάθρωσης με το Δημόσιο και τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης.

Τα κύρια αποτελέσματα της υπογραφής σύμβασης αναδιάρθωσης με το Δημόσιο και τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης είναι:

  • Η αναστολή των μέσων αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος της περιουσίας του οφειλέτη.
  • Η αναστολή της ποινικής δίωξης για τα αδικήματα της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο και απόδοσης ασφαλιστικών εισφορών καθώς και η αναστολή της εκτέλεσης τυχόν επιβληθεισών ποινών.

9. Αποτελέσματα υλοποίησης ή μη της ρύθμισης:

Με την καταβολή από τον οφειλέτη του συνόλου των δόσεων σε κάθε πιστωτή, αποσβήνεται  και το τμήμα της απαίτησης κατά το οποίο μειώθηκε η οφειλή του, δηλαδή, η οφειλή του εξοφλείται ολοσχερώς.

Αν, όμως, καθυστερήσει την πληρωμή τριών (3) δόσεων ή ποσοστό άνω του 3% του συνολικού ποσού σε κάποιον πιστωτή, αυτός δύναται να καταγγείλει τη σύμβαση. Μόνο, όμως, όσον αφορά τον ίδιο, οπότε αυτός δύναται να απαιτήσει την είσπραξη του των ποσών που δικαιούτο πριν τη ρύθμιση, αφαιρούμενων όσων εισέπραξε στα πλαίσια αυτής.

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε απορία έχετε σχετικά με την εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών.

Share This