Βερανζέρου 15 & Πατησίων ( 28ης Οκτωβρίου), 106 77 Αθήνα
(Πλησίον Πλατείας Κάνιγγος)

Βερανζέρου 15 & Πατησίων ( 28ης Οκτωβρίου), 106 77 Αθήνα
(Πλησίον Πλατείας Κάνιγγος)

Με το Ν. 4337/2015 (ΦΕΚ 129 Α’/17-10-2015) «Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων»,
τροποποιήθηκαν οι διατάξεις για τα προβλεπόμενα από το Ν. 1882/1990 αδικήματα της φοροδιαφυγής (μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο, μη
απόδοσης Φ.Π.Α. κλπ.) και ειδικότερα:

Αυξάνεται το κατώτερο ποσό της συνολικής ληξιπρόθεσμης οφειλής συμπεριλαμβανομένων των κάθε είδους τόκων ή προσαυξήσεων και λοιπών
επιβαρύνσεων προς το Δημόσιο και τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα, άνω του οποίου ζητείται η ποινική δίωξη των υπευθύνων, από πενήντα χιλιάδες (50.000)
ευρώ που ίσχυε μέχρι τη δημοσίευση του νόμου, σε εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ. Αποποινικοποιείται, δηλαδή, η υπ. καταβολή χρεών νια συνολικά ποσά
μικρότερα των 100.000 ευρώ.

Η μη απόδοση παρακρατούμενων φόρων είναι αξιόποινη και ειδικότερα 1) πλημμεληματική πράξη, όταν αφορά τον ΦΠΑ, εφόσον ο μη αποδοθείς φόρος,
για ολόκληρο το φορολογικό ή διαχειριστικό έτος, είναι άνω του ποσού των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ και όταν αφορά άλλους παρακρατούμενους
φόρους, τέλη και εισφορές, εφόσον το μη αποδοθέν ποσό, για ολόκληρο το φορολογικό ή διαχειριστικό έτος ανά είδος φόρου, τέλους και εισφοράς, είναι
άνω των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ, ενώ μέχρι τώρα, και για τις δύο περιπτώσεις, ήταν αξιόποινη πλημμεληματική πράξη μέχρι το ποσό των 75.000
ευρώ και 2) κακουργηματική πράξη, όταν αφορά τον ΦΠΑ, εφόσον το παραπάνω ποσό, για ολόκληρο το φορολογικό ή διαχειριστικό έτος, είναι άνω των 100.000
ευρώ και όταν αφορά τους υπόλοιπους παρακρατούμενους φόρους, τέλη και εισφορές, όταν το παραπάνω ποσό είναι, για ολόκληρο το φορολογικό ή διαχειριστικό έτος, ανά είδος φόρου, τέλους και εισφοράς, άνω των 150.000 ευρώ, ενώ μέχρι τώρα, και για τις δύο περιπτώσεις φόρων ήταν κακουργηματική
πράξη από το ποσό των 75.000 ευρώ και άνω.

  • Αποφάσεις ποινικών δικαστηρίων που εκδόθηκαν για μη καταβολή ποσών που υπολείπονται των ανωτέρω και δεν έχουν εκτελεστεί μέχρι τη δημοσίευση του νόμου, δεν εκτελούνται. Αν άρχισε η εκτέλεση τους, αυτή διακόπτεται.
  • Εκκρεμείς αιτήσεις για χρέη κατώτερα των ανωτέρω ποσών των 100.000 ευρώ, δεν εισάγονται για συζήτηση στο δικαστήριο.
Share This