Βερανζέρου 15 & Πατησίων ( 28ης Οκτωβρίου), 106 77 Αθήνα
(Πλησίον Πλατείας Κάνιγγος)

Βερανζέρου 15 & Πατησίων ( 28ης Οκτωβρίου), 106 77 Αθήνα
(Πλησίον Πλατείας Κάνιγγος)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ – Επί εμπορικού ακινήτου η Τράπεζα προέβη σε κατάσχεση με εκτελεστό τίτλο διαταγή πληρωμής. Ο οφειλέτης άσκησε ανακοπή του άρθρου 933 ΚΠολΔ. Στους λόγους ανακοπής περιλαμβάνοντο [μεταξύ των άλλων] ότι δεν τηρήθηκε η προθεσμία του άρθρου 954 παρ. 2 Κ.Πολ.Δ. [διότι δεν αφαιρέθηκε αυτής ως εξαιρετέος ο μήνας Αύγουστος] και η αοριστία της κατασχετήριας έκθεσης [διότι η Τράπεζα προχώρησε, -για λόγους περιορισμού των εξόδων- σε περιορισμό του ποσού της κατάσχεσης και επιφυλάχθηκε για το υπόλοιπο να προβεί σε αναγγελία]. Κατά της πρωτοδίκου απορριπτικής απόφασης οι οφειλέτες άσκησαν έφεση και  στα πλαίσια αυτής αίτηση αναστολής της εκτελεστικής διαδικασίας κατ’ άρθρο 938 παρ. 2 [πριν 937 παρ. 2]. Το Δικαστήριο με την κατωτέρω απόφαση πιθανολόγησε ως ουσιαστικά και νομικά βάσιμο τον δεύτερο λόγο ανακοπής [που αποτέλεσε και λόγο εφέσεως] και ανέστειλε τον πλειστηριασμό έως την έκδοση οριστικής αποφάσεως επί της εφέσεως.

[ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ]

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αριθμός Απόφασης 2472/2022

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

13° Τμήμα

Αποτελούμενο από τη Δικαστή Αναστασία Παρούση, Εφέτη, την οποία όρισε το Τριμελές Συμβούλιο Διεύθυνσης του Εφετείου Αθηνών χωρίς τη σύμπραξη Γραμματέα.

Συνεδρίασε δημόσια στο γραφείο 1339 στις 5.5.2022 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Των αιτούντων: 1) ……… και 2) ………….. οι οποίοι εκπροσωπήθηκαν από τον πληρεξούσιο δικηγόρο Επαμεινώνδα Παπαδέα (ΔΣΑ 10415)

Της καθ’ ης η αίτηση: Ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία …………….. η οποία εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της …………….

Οι αιτούντες ζητούν να γίνει δεκτή η από 1.4.2022 αίτησή τους, που κατατέθηκε στη γραμματεία του Εφετείου Αθηνών με αριθ………….. και η συζήτησή της προσδιορίσθηκε για την παραπάνω δικάσιμο.

Η υπόθεση εκφωνήθηκε από τη σειρά του οικείου πινακίου και συζητήθηκε.

Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων υπέβαλαν σημειώματα.

[..]

Περαιτέρω, κατά το άρθρο 954 § 2 εδαφ. ε ΚΠολΔ, όπως αντικαταστάθηκε με το Ν. 4335/2015, το Ν. 4472/2017 και το Ν. 4512/2018 και το οποίο εφαρμόζεται και στην κατάσχεση ακινήτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 993 § 2 εδαφ. α’ του ιδίου Κώδικα «Η κατασχετήρια έκθεση πρέπει να περιέχει […] και ε) αναφορά της ημέρας του πλειστηριασμού, η οποία ορίζεται υποχρεωτικά επτά [7] μήνες από την ημέρα περάτωσης της κατάσχεσης και όχι πάντως μετά την παρέλευση οκτώ [8] μηνών από την ημέρα αυτή». Δικαιολογητικός λόγος της νομοθετικής μεταβολής ήταν, αφενός, η επιτάχυνση και η απλοποίηση της εκτελεστικής διαδικασίας και, αφετέρου, η τοποθέτηση του πλειστηριασμού σε τέτοιο χρονικό σημείο, κατά το οποίο θα έχουν ολοκληρωθεί σε πρώτο βαθμό οι δίκες περί την εκτέλεση και ο καθ’ ου αυτή επισπεύδεται θα έχει προβάλει τις αντιρρήσεις του (αιτιολογική έκθεση του Ν. 4335/2015, βλ. και Α. Πλεύρη, Οι τροποποιήσεις του ν. 4335/2015 σε ζητήματα του δικαίου της αναγκαστικής εκτελέσεως, σε Δ/νη 2016/152 επομ.). Με τη διάταξη αυτή θεσπίζονται δύο [2] δικονομικές προθεσμίες και ειδικότερα μία προπαρασκευαστική και μία προθεσμία ενέργειας, καθώς, αφενός, καθίσταται υποχρεωτική η επτάμηνη αναμονή για τη διενέργεια του πλειστηριασμού μετά την κατάσχεση (η οποία συνιστά κατ’ ουσίαν ex lege αναστολή της εκτελεστικής διαδικασίας) και, αφετέρου, προσδιορίζεται το απώτατο χρονικό όριο για τη διενέργειά του. Οι δικονομικές προθεσμίες διακρίνονται σε προπαρασκευαστικές και ενέργειας ανάλογα με το σκοπό που επιδιώκουν. Στην μεν πρώτη περίπτωση θα πρέπει να παρέλθει η τασσόμενη προθεσμία που προβλέπεται προκειμένου να διενεργηθεί η διαδικαστική πράξη, διαφορετικά επέρχεται είτε ακυρότητα της πράξης αυτής είτε απαράδεκτο της συζήτησης, ενώ στη δεύτερη, η διαδικαστική πράξη θα πρέπει να λάβει χώρα εντός της τασσόμενης προθεσμίας άλλως επέρχεται έκπτωση από το δικαίωμα της επιχείρησής της (βλ. άρθρο 151 ΚΠολΔ). Οι προπαρασκευαστικές προθεσμίες δεν αναστέλλονται κατά το μήνα Αύγουστο (Ν. Νίκας, ο.π., § 56, αρ. 12, σελ. 342, Γ. Ορφανίδης, Ζητήματα προθεσμιών στον ΚΠολΔ, Δνη 2002/325 επομ., Ε. Μπαλογιάννη/Μ. Γεωργιάδου, σε Χ. Απαλαγάκη [επιμ.] Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας, Ερμηνεία κατ’ άρθρο, τόμος πρώτος, 2016, άρθρο 147, αρ, 4, σελ. 494), ενώ επ’ αυτών δεν εφαρμόζεται το άρθρο 147 § 2 ΚΠολΔ (Κ. Κεραμέας/Δ. Κονδύλης/Ν. Νίκας [- Γ. Ορφανίδης], Ερμηνεία ΚΠολΔ, τόμος Ι, 2000, άρθρο 147, αρ. 6, σελ. 351). Η εκδοχή κατά την οποία η επτάμηνη προθεσμία του άρθρου 954 § 2 εδαφ. ε’ ΚΠολΔ, που πρέπει να διατρέξει από την περάτωση της κατάσχεσης έως και τη διενέργεια του αναγκαστικού ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, αναστέλλεται κατά το χρονικό διάστημα από 1 έως 31 Αυγούστου, και συνεπώς για τον υπολογισμό του επτάμηνου δεν πρέπει να συνυπολογίζεται ο μήνας Αύγουστος, άλλως πάσχει ακυρότητα η έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης (.. Μία προσπάθεια ερμηνευτικής προσέγγισης της νέας προθεσμίας ορισμού πρώτου πλειστηριασμού του άρθρου 954 παρ. 4 εδ. ε’ ΚΠολΔ ιδίως επί ακινήτων, σε ΕφΑΔ 2018/618 επομ.), η οποία μάλιστα (εν λόγω άποψη) συσχετίζει την αναστολή των προθεσμιών του άρθρου 147 § 2 ΚΠολΔ, με την απαγόρευση διενέργειας πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης από 1 έως 31 Αυγούστου, κατ’ άρθρο 940Α ΚΠολΔ, υπό την έννοια ότι ο συνυπολογισμός του χρονικού διαστήματος του Αυγούστου στην επτάμηνη προθεσμία παραβιάζει τη διάταξη αυτή, παραγνωρίζει ότι ο νομοθέτης κατά την τροποποίηση τον ΚΠολΔ με το Ν. 4335/2015 επέλεξε να μην εντάξει την προθεσμία του άρθρου 954 § 2 στο άρθρο 147 § 2, με αποτέλεσμα να μη μπορεί να γίνει λόγος για ακούσιο νομοθετικό κενό, που θα επέτρεπε την αναλογική εφαρμογή της τελευταίας διατάξεως. Άλλωστε, δεν τίθεται ζήτημα καταστρατήγησης των δικαιωμάτων του καθ’ ου η εκτέλεση, αφού αυτός έχει τη δυνατότητα να ασκήσει τα προβλεπόμενα ένδικα μέσα ή βοηθήματα σε χρονικό διάστημα προγενέστερο της διενέργειας του πλειστηριασμού, όπως συμβαίνει με την ανακοπή του άρθρου 933, που ασκείται μέσα σε σαράντα πέντε [45] ημέρες από την κατάσχεση και την ανακοπή του άρθρου 954 § 4 εδαφ. α’, που, όπως και η αναστολή του άρθρου 1000, ασκούνται δεκαπέντε [ 15] τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα του πλειστηριασμού. Τέλος, το ζήτημα του συνυπολογισμού του Αυγούστου στην εν λόγω επτάμηνη προπαρασκευαστική προθεσμία δεν πρέπει να συγχέεται με το μη συναφές θέμα της απαγορεύσεως της διενέργειας πράξεων εκτελέσεως από την 1η έως την 31η Αυγούστου κατ’ άρθρο 940Α ΚΠολΔ, της οποίας (απαγορεύσεως) δεν αποτελεί κατά νόμο συνέπεια η αναστολή της αντίστοιχης προθεσμίας. Επομένως, το χρονικό διάστημα από 1 έως 31 Αυγούστου συνυπολογίζεται για τον προσδιορισμό της προθεσμίας των επτά [7] μηνών του άρθρου 954 § 2 εδαφ. ε’ ΚΠολΔ (Κ. Κεραμέας/Δ. Κονδύλης/Ν. Νίκας [-Ε. Κιουπτσίδου – Στρατουδάκη], Ερμηνεία ΚΠολΔ – Αναγκαστική Εκτέλεση, 2021, άρθρο 954, σελ. 359, Ν. Κατηφόρης, παρατηρήσεις στην [αντίθετη] ΜΠρΑθ. 1057/2019, σε ΕΠολΔ 2020/294 επομ., Κ. Ροβόλη, Ζητήματα από την προθεσμία ορισμού ημερομηνίας πρώτου πλειστηριασμού, e-Θεμις ΕΕΝ, 2021) (βλ. ΜΕφΠειρ 425/ 2021, ΜΕφΠειρ 109/2022 ΝΟΜΟΣ). Με βάση τις παραδοχές αυτές ο δεύτερος λόγος της ανακοπής, που παραδεκτά επαναφέρεται με τον δεύτερο λόγο της έφεσης, με τον οποίο οι ανακόπτοντες (νυν αιτούντες) ισχυρίζονται ότι είναι άκυρη η προσβαλλόμενη κατασχετήρια έκθεση, διότι με αυτή επισπεύστηκε αναγκαστικός πλειστηριασμός για τις 26-1-2022, δηλαδή μετά από χρονικό διάστημα μικρότερο των επτά [7] μηνών από την περάτωση της κατασχέσεως στις 23-6-2021, κατά παράβαση των οριζομένων στο άρθρο 954 ΚΠολΔ, δεδομένου ότι δεν δύναται να προσμετρηθεί στην προθεσμία αυτού το χρονικό διάστημα του μηνός Αυγούστου 2021, που αναστέλλεται δυνάμει του άρθρου 940Α 6ΚΠολΔ, πιθανολογείται ότι θα απορριφθεί ως αβάσιμος.

Από τις διατάξεις των άρθρων 904, 915 και 916 Κ.Πολ.Δ., προκύπτει, ότι δεν μπορεί να γίνει αναγκαστική εκτέλεση με βάση εκτελεστό τίτλο, όπως, κατά το άρθρο 904 Κ.Πολ.Δ., είναι και η διαταγή πληρωμής, αν από τον τίτλο δεν προκύπτει το βέβαιο και εκκαθαρισμένο της απαίτησης. Εκκαθαρισμένη είναι η απαίτηση όταν από τον τίτλο προκύπτει κατά ποσόν και ποιόν, είναι δε εκκαθαρισμένη η χρηματική απαίτηση και όταν το ποσό αυτής δεν είναι ακριβώς καθορισμένο, αλλά μπορεί να εξευρεθεί με τη διενέργεια μαθηματικών πράξεων. (ΑΠ 1016/2018 δημοσιευμένη στη ΝΟΜΟΣ). Εξάλλου, η κατάσχεση δεν πάσχει επειδή αυτή επιβλήθηκε για ποσό μικρότερο από το πράγματι οφειλόμενο λόγω περιορισμού της απαίτησης, εφόσον βεβαίως ο περιορισμός είναι ορισμένος και δεν επιφέρει μετάπτωση της παροχής σε ανεκκαθάριστη αφού, όπως προκύπτει από τα άρθρα 904, 915, 916 και 924 ΚΠολΔ, ακυρότητα δεν υπάρχει και αν ακόμα η κατάσχεση έχει επιβληθεί για ποσό μεγαλύτερο του πράγματι οφειλόμενου (ΕφΠειραιά 86/2022, ΕφΑθ 4901/2000 ΕλλΔικ 2001.776 Β. Βαθρακοκοίλης «Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας Ερμηνευτική-Νομολογιακή Ανάλυση τόμος Ε σελ.708 αρ.11). Ο περιορισμός αυτός δεν προσβάλλει τα συμφέροντα του οφειλέτη, αφού συνεπάγεται τη μείωση των εξόδων που τον βαρύνουν. Για την αποτροπή, όμως, του κινδύνου προβολής μεταγενέστερα τον ισχυρισμού του, ότι χώρησε παραίτηση του δανειστή από το υπόλοιπο μέρος της απαίτησης του, καθώς επίσης και του κινδύνου προσβολής της εκτέλεσης για αοριστία, σε σχέση με το ζήτημα, για ποια κονδύλια της απαίτησης διενεργήθηκε, θα πρέπει να γίνεται αφενός μεν ειδική αναφορά σε συγκεκριμένα κονδύλια για τα οποία αυτή επισπεύδεται έκτοτε και αφετέρου ρητή επιφύλαξη για το υπόλοιπο μέρος της απαίτησης ((ΕφΠειραιά 86/2022, Β. Βαθρακοκοίλης ο.π.).

Στην προκείμενη περίπτωση οι ανακόπτοντες και ήδη αιτούντες με τον τρίτο λόγο της ανακοπής τους ισχυρίσθηκαν ότι η σε βάρος του ακινήτου τους κατάσχεση είναι άκυρη, διότι επιβλήθηκε για το ποσό των 100.000 ευρώ, ήτοι για μέρος του συνολικού ποσού, που με την ανωτέρω διαταγή πληρωμής υποχρεώθηκαν να καταβάλλουν εις ολόκληρον στην καθ’ης, χωρίς να προσδιορίζεται σε τι συγκεκριμένα αφορά ο περιορισμός αυτός, που περιλήφθηκε στην προσβαλλόμενη κατασχετήρια έκθεση, όπως απαιτείται, προκειμένου να συνάγεται σαφώς για ποια ακριβώς επιμέρους κονδύλια της συνολικής οφειλής τους επισπεύδεται έκτοτε η εκτέλεση, με αποτέλεσμα η απαίτηση της καθ’ ης τράπεζας (επισπεύδουσας) να έχει καταστεί πλέον ανεκκαθάριστη. Επί του λόγου αυτού πιθανολογούνται τα εξής: Στην προκείμενη περίπτωση επισπεύδεται σε βάρος των αιτούντων διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης δυνάμει της υπ’ αριθμ. ……. διαταγής πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία οι ανωτέρω υποχρεούνται να καταβάλλουν στην καθ’ ης εις ολόκληρον ο καθένας α) Για κεφάλαιο το ποσό των 685.059,69 ευρώ πλέον τόκων υπερημερίας από 19/6/2018 μέχρι την ολοσχερή εξόφληση, πλέον εισφοράς του Ν.128/75, β) για επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη τα ποσό των 17.800 ευρώ για τα δικαστικά έξοδα εκδόσεως της διαταγής πληρωμής πλέον τόκων υπερημερίας από την επομένη της επιδόσεως της παρούσας. Με την προσβαλλόμενη έκθεση κατάσχεσης επιβλήθηκε κατάσχεση στο περιγραφόμενο σε αυτή ακίνητο δυνάμει της από ………. εντολής της καθ ‘ης η αίτηση-εφεσίβλητης προς τον προαναφερθέντα δικαστικό επιμελητή για το ποσό των 100.000 ευρώ έναντι της επιδικασθείσας απαίτησης της με την αναφερόμενη διαταγή πληρωμής, με τη μνεία ότι ο περιορισμός αυτός έγινε αποκλειστικά προς αποφυγήν χρέωσης υπερβολικών εξόδων αναγκαστικής εκτέλεσης και με τη ρητή επιφύλαξη για την είσπραξη του υπολοίπου ποσού με άλλη αναγκαστική εκτέλεση ή με αναγγελία στον ίδιο ή άλλον πλειστηριασμό χωρίς ωστόσο να προσδιορίζεται σε τι αφορά ο περιορισμόςαυτός ώστε να καθίσταται σαφές για ποια ακριβώς κονδύλια θα διενεργηθεί εφεξής η εκτέλεση, με αποτέλεσμα τη μετάπτωση της παροχής σε ανεκκαθάριστη. Εξάλλου, εν προκειμένω δεν είναι δυνατό να προσδιοριστεί η ποιότητα της παροχής με απλή μαθηματική εφαρμογή των όσων επιτάσσει το άρθρο 423ΑΚ, όπως εσφαλμένα κατέληξε το Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, διότι η εν λόγω διάταξη αφορά άλλο ζήτημα, και συγκεκριμένα τον τρόπο καταλογισμού των καταβολών σε περίπτωση περισσότερων χρεών του οφειλέτη έναντι τον ίδιου δανειστή. Επομένως ο λόγος αυτός της ανακοπής πιθανολογείται βάσιμος.

Κατόπιν όλων των παραπάνω πιθανολογείται ότι ο τέταρτος λόγος της από 1/2/2022 εφέσεως των αιτούντων θα γίνει δεκτός ως νόμω και ουσία βάσιμος, με αποτέλεσμα να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης. Τέλος πιθανολογείται ότι σε περίπτωση που επισπευσθεί η εκτελεστική διαδικασία δυνάμει της προσβαλλόμενης υπ’ αριθμ…………… έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης του δικαστικού επιμελητή του Εφετείου Αθηνών ………. και της με αριθμό ………….. Α’ εντολής συνέχισης πλειστηριασμού της συμβολαιογράφου Αθηνών …………….. και
διενεργηθεί ο πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα στις 27/5/2022, οι αιτούντες θα υποστούν ανεπανόρθωτη βλάβη. Ειδικότερα, πιθανολογήθηκε ότι στο ανωτέρω ακίνητο οι αιτούντες έχουν τις εγκαταστάσεις της οικογενειακής επιχείρησης εμπορίας οικιακών ειδών, την οποία λόγω οικονομικής αδυναμίας μετεγκατάστασής της θα αναγκαστούν να κλείσουν και θα υποστούν έτσι ανεπανόρθωτη οικονομική ζημία ενώ επιπλέον θα χάσει την εργασία του το απασχολούμενο στην ως άνω επιχείρηση προσωπικό, αποτελούμενο από δέκα άτομα. Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, πρέπει η υπό κρίση αίτηση να γίνει δεκτή ως κατ’ ουσίαν βάσιμη, σύμφωνα με όσα λεπτομερώς ορίζονται στο διατακτικό της παρούσας. Τέλος, πρέπει τα δικαστικά έξοδα να συμψηφισθούν εν όλω μεταξύ των διαδίκων επειδή η ερμηνεία των κανόνων δικαίου που εφαρμόστηκαν ήταν ιδιαίτερα δυσχερής (άρθρ. 179 ΚΠολΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει κατ’ αντιμωλίαν των διαδίκων.

Δέχεται την αίτηση.

Αναστέλλει τη διενέργεια τον ηλεκτρονικού πλειστηριασμού επί του περιγραφομένου στο σκεπτικό βιομηχανικού ακινήτου των αιτούντων που ορίσθηκε στις 27/5/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα από 14.00 έως 16.00 ενώπιον της συμβολαιογράφου Αθηνών ……………….., δυνάμει της ……………… έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας του δικαστικού επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, ……………… και της με αριθμό …………… Α’ εντολής συνέχισης πλειστηριασμού της ίδιας ως άνω συμβολαιογράφου, μέχρι την έκδοση τελεσίδικης αποφάσεως επί της από …………… και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης …………….. έφεσης των αιτούντων ………….. κατά της υπ’ αριθμ. ………… αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (διαδικασία περιουσιακών διαφορών).

Συμψηφίζει στο σύνολό τους τα δικαστικά έξοδα των διαδίκων.

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στην Αθήνα, χωρίς να παρίστανται οι διάδικοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους, στις 16/05/2022

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ             Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Share This